ทัศนศึกษา จ. นครปฐม องค์ปฐมเจย์ดี

ประวัติโรงเรียนวัดสัมมาราม

๒๔๘๒ โรงเรียนวัดสัมมาราม เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านซำสาม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒
๒๔๘๒ ผู้บริหารท่านแรกชื่อ นายสุดใจ กิจตรอง
๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๕ นายสมศักดิ์ ทองกันยา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านซำสาม เป็นโรงเรียนวัดสัมมาราม
๒๕๓๑ นายสุริยา ทับน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนวัดสัมมารามได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๓ ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๓๑ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นายสุริยา ทับน้อย ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

ปรัชญาโรงเรียน

เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ เก่งงานเทคโนโลยี การกีฬาเป็นเลิศ

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ประจำตน

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง ขยัน อดทน รักงานอาชีพ เคารพในหลักการอยู่ร่วมกัน
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กิจกรรมของทุกๆๆเช้า

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บุคคลากรโรงเรียนวัดสัมมาราม

นายสุริยา ทับน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมมาราม

นายจำนงค์ เปลี่ยนขำ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวันดี คชานันท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวอินทิรา สังข์อุดม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุรกิจ ยื้อเผ่าพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประเสริฐ จินตสมิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางลาวัณย์ เปลี่ยนขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา ชินเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายเจษฎา ชื่นบุญมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฐธิฌา กองม่วง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางน้องนุช มาลา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางนวลจันทร์ สุทาพจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
นางกาญจนา ปราดเปรียว
ครูอนุบาล 3 ขวบ

นางพจนีย์ ธวัธวงค์
ครูภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1

นางสาวมลทิชา เกตุมณี
ครูภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 3

นายปริญญา รุณรุทธิ์
ครูพละช่วงชั้นที่ 1

นางสาวสายรุ้ง เข็มกลัด
ครูธุรการ

นายกิ่ง แก้วเพ็ชร
พนักงานบริการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโปรด