ทัศนศึกษา จ. นครปฐม องค์ปฐมเจย์ดี

ประวัติโรงเรียนวัดสัมมาราม

๒๔๘๒ โรงเรียนวัดสัมมาราม เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านซำสาม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒
๒๔๘๒ ผู้บริหารท่านแรกชื่อ นายสุดใจ กิจตรอง
๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๕ นายสมศักดิ์ ทองกันยา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านซำสาม เป็นโรงเรียนวัดสัมมาราม
๒๕๓๑ นายสุริยา ทับน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนวัดสัมมารามได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๓ ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๓๑ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นายสุริยา ทับน้อย ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

ปรัชญาโรงเรียน

เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ เก่งงานเทคโนโลยี การกีฬาเป็นเลิศ

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ประจำตน

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง ขยัน อดทน รักงานอาชีพ เคารพในหลักการอยู่ร่วมกัน
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กิจกรรมของทุกๆๆเช้า

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สิ่งที่อยากได้จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


สิ่งที่อยากได้จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากที่มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการสอนของปี 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2552
ได้มีการรวบรวมเสนอผลของการอภิปรายร่วมกันดังนี้
สิ่งที่ผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยงอยากเห็นในตัวนักศึกษาฝึกสอน คือ

1 สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สดชื่น กระฉับกระเฉง

2. มีการเตรียมการสอนอย่างดี มีสื่อที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แต่งกายเรียบร้อย ตั้งแต่ทรงผมจรดรองเท้า

4. นักศึกษาควรรู้กฎระเบียบหรือวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนที่ไปฝึกสอนและมีการปรับตัวที่ดี

5. อยากให้นักศึกษามีลักษณะเสนอตัวต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือ ครู อาจารย์ ในโรงเรียน

6. อยากให้นักศึกษาไปโรงเรียนแต่เช้า และทำงานเต็มเวลา

7. ควรมีความรู้อื่น ๆ นอกจากวิชาเอก หมายถึงควรสอนได้หลากหลาย

8. อยากให้มีความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหา สิ่งใหม่ ๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนบ้าง

9. อยากให้นักศึกษาฝึกสอนมีลักษณะ Love of Wisdom คือ ใฝ่รู้ มีความ Active พร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้งานต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโปรด